Last
Minutes

Disclaimer

De eigenaar van deze website Huren op de camping , hierna te noemen “de eigenaar”, verleent u hierbij toegang tot https://www.hurenopdecamping.nl, hierna te noemen “deze website", en nodigt u, hierna te noemen “de bezoeker”, uit kennis te nemen van de door ons aangeboden informatie.
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Beperkte aansprakelijkheid

De op deze website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De eigenaar spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. De eigenaar behoudt zich het recht voor de op deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De eigenaar kan geen garantie geven over de juistheid van deze informatie. Aan de juistheid van de informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van eventuele fouten op deze website. Voor op deze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan de eigenaar nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Auteursrechten

De informatie op deze website is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld. De informatie over de campings wordt door de campings zelf verstrekt en/of is afkomstig van de campingwebsite zelf op basis van afspraken met deze campings. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen op deze website liggen bij de eigenaar en haar licentiegevers.

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar. Dit ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijke plaatsen dient schriftelijk aan de eigenaar te worden verzocht.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

© Huren op de Camping All rights reserved